'Nước thải phóng xạ của Nhật không tác động đến biển Việt Nam' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

'Nước thải phóng xạ của Nhật không tác động đến biển Việt Nam'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Theo lãnh đạo Cục Năng lượng nguyên tử, quá trình xả thải từ nhà máy Fukushima không đáng kể với con người và môi trường của Nhật Bản, do đó không gây tác động đến vùng biển Việt Nam.

Continue reading...
 


Top