Nộp tiền đăng ký nhưng không được học lái xe? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nộp tiền đăng ký nhưng không được học lái xe?

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Tôi đăng ký học lái xe từ tháng 4, đã đóng 50% tiền, nhưng trung tâm nói hiện chưa được cấp thẻ DAT nên không thể học lái. (Mỹ Linh)

Xem tiếp...
 


Top