Nhà mạng dùng phần mềm giả mạo thông tin để đăng ký sim | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhà mạng dùng phần mềm giả mạo thông tin để đăng ký sim

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đoàn thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phát hiện tình trạng các nhà mạng sử dụng phần mềm để giả mạo thông tin đăng ký sim.

Continue reading...
 


Top