New Key Avast Premier 2038 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

New Key Avast Premier 2038

anhtuVN

Rìu Sắt
Như tiêu đề , mình gửi file key Avast đến 2038

Hướng dẫn Add key :
1.PNG


2.PNG


Có key dạng Text thì điền vào khung đỏ , key dạng file .avastlic thì click vào màu xanh , trỏ đến file key
Key 2038 : https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZxYKqkZwhHeSRH8oJYrEhRslgN9gQpuvR5V
key 24/1/2021 : https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZOcWNkZW8yxDuQdMcQEjIYr2bxXDmPiKuBy
key 11.11.2020 : 2HK3RP-FKC5WJ-5GU95E

P/s : Khi nào key không active được các bạn comment để biết , nếu có key khác thì mình up
lên.
Không add nhiều key cùng 1 lúc, add nhiều 1 thời gian ngắn sử dụng sẽ bị báo unvalid key, sắp hết hạn của key này hãy add key khác.
 
Sửa lần cuối:

Tuan1691

Gà con
Như tiêu đề , mình gửi file key Avast đến 2038
Hướng dẫn Add key :
Xem phần đính kèm 13353

Xem phần đính kèm 13354

Có key dạng Text thì điền vào khung đỏ , key dạng file .avastlic thì click vào màu xanh , trỏ đến file key
P/s : Khi nào key không active được các bạn comment để biết , nếu có key khác thì mình up lên.
Key này đã bao gồm Avast Password ( một số key Premier không kích hoạt chức năng này )
tks
 

anhtuVN

Rìu Sắt
update thêm key 2021
 

TamltNSS

Gà con
Như tiêu đề , mình gửi file key Avast đến 2038

Hướng dẫn Add key :


Có key dạng Text thì điền vào khung đỏ , key dạng file .avastlic thì click vào màu xanh , trỏ đến file key
Key 2038 : https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZxYKqkZwhHeSRH8oJYrEhRslgN9gQpuvR5V
key 24/1/2021 : https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZOcWNkZW8yxDuQdMcQEjIYr2bxXDmPiKuBy
key 11.11.2020 : 2HK3RP-FKC5WJ-5GU95E

P/s : Khi nào key không active được các bạn comment để biết , nếu có key khác thì mình up
lên.
Không add nhiều key cùng 1 lúc, add nhiều 1 thời gian ngắn sử dụng sẽ bị báo unvalid key, sắp hết hạn của key này hãy add key khác.


Cảm ơn nhiều! Mình đã dùng file Key thành công.
 


Top