Musk không chịu trả tiền, nói 'cứ để họ kiện' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Musk không chịu trả tiền, nói 'cứ để họ kiện'Top