Mới thấy phiên bản Microsoft Activation Scripts mới nhất v.2.6 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mới thấy phiên bản Microsoft Activation Scripts mới nhất v.2.6

sgm99

Búa Gỗ Đôi
Mới thây có thông báo phiên bản kích hoạt Win & Office mới nhất ở nơi đây (tiếng Anh)

Tổng quan phần mềm Microsoft Activation Scripts Tập lệnh kích hoạt Windows:​

Microsoft Activation Scripts là là chương trình sử dụng (Giấy phép Kỹ thuật số HWID) kích hoạt vĩnh viễn cho Phần cứng hệ thống của bạn và điều đó có nghĩa là sau khi được kích hoạt, người dùng sẽ luôn tự động nhận được giấy phép kỹ thuật số, ngay cả sau khi cài đặt lại hệ thống, mặc dù người dùng sẽ phải kết nối Internet một lần để có được giấy phép sau khi cài đặt lại. Người dùng có thể thiết lập tất cả các phiên bản được hỗ trợ, Giấy phép kỹ thuật số trong hệ thống người dùng. Để dễ dàng thiết lập HWID cho tất cả các phiên bản, người dùng có thể sử dụng Tùy chọn Thay đổi Phiên bản W10.

Các tính năng của Microsoft Activation Scripts​

 • KMS kích hoạt Windows và Office trong 180 ngày (Đối với phiên bản lõi / ProWMC là 30 đến 45 ngày)
 • Trình kích hoạt cung cấp kích hoạt toàn cầu tức thì trong Win 8.1 trở lên, có nghĩa là trong trường hợp sản phẩm văn phòng được cài đặt / thay đổi sau này (ngoại trừ office 2010 ), Thay đổi phiên bản Windows, thay đổi ngày,
 • thay đổi phần cứng, v.v., hệ thống sẽ tự động kích hoạt nếu trực tuyến.
 • Người dùng không cần chạy lại trình kích hoạt.
 • Trình kích hoạt bao gồm danh sách (6+) máy chủ KMS ổn định nhất. Quá trình lựa chọn máy chủ hoàn toàn tự động. Người dùng không cần phải lo lắng về tính khả dụng của máy chủ.
 • Nếu người dùng chỉ muốn kích hoạt trong 180 ngày và không muốn bất kỳ tàn dư của trình kích hoạt nào trong hệ thống thì trước tiên hãy kích hoạt và sau đó sử dụng tùy chọn gỡ cài đặt hoàn toàn.
 • W10 Digital License Activation Script
 • 10 Tập lệnh kích hoạt giấy phép kỹ thuật số LTSB 2015
 • Tập lệnh kích hoạt KMS trực tuyến
 • Tập lệnh kích hoạt kỹ thuật số + KMS.
 

vinh9911176

Búa Đá
bản này hỗ trợ Office 2024
thông tin về office 2024 có vẻ chưa bên nào có
 

sgm99

Búa Gỗ Đôi
Tôi đang xài Office 2019, trước đây chỉ dùng KMS kích hoạt xài được 180 ngày thì phải "bẻ" lại. Nay có MAS này thì kích hoạt vĩnh viễn mà không sợ dính virus, trojan nào cả. Còn thằng Office 2024 thì chưa xài, vì thấy quá mới mẻ, nên không muốn rớ đến, kẻo bị "phỏng tay"!! Bây giờ mấy softs mới khó bẻ lắm vì bắt buộc phải kết nối với máy chủ, nên đành....bó tay!!! Thiên hạ bây giờ nghe có hàng mới là muốn nhào vô xài thử, riêng em thì xin miễn, không dám rớ đâu, xin đừng cười nhé!!!
 

taq22061991

Búa Gỗ Đôi
Mới thây có thông báo phiên bản kích hoạt Win & Office mới nhất ở nơi đây (tiếng Anh)

Tổng quan phần mềm Microsoft Activation Scripts Tập lệnh kích hoạt Windows:​

Microsoft Activation Scripts là là chương trình sử dụng (Giấy phép Kỹ thuật số HWID) kích hoạt vĩnh viễn cho Phần cứng hệ thống của bạn và điều đó có nghĩa là sau khi được kích hoạt, người dùng sẽ luôn tự động nhận được giấy phép kỹ thuật số, ngay cả sau khi cài đặt lại hệ thống, mặc dù người dùng sẽ phải kết nối Internet một lần để có được giấy phép sau khi cài đặt lại. Người dùng có thể thiết lập tất cả các phiên bản được hỗ trợ, Giấy phép kỹ thuật số trong hệ thống người dùng. Để dễ dàng thiết lập HWID cho tất cả các phiên bản, người dùng có thể sử dụng Tùy chọn Thay đổi Phiên bản W10.

Các tính năng của Microsoft Activation Scripts​

 • KMS kích hoạt Windows và Office trong 180 ngày (Đối với phiên bản lõi / ProWMC là 30 đến 45 ngày)
 • Trình kích hoạt cung cấp kích hoạt toàn cầu tức thì trong Win 8.1 trở lên, có nghĩa là trong trường hợp sản phẩm văn phòng được cài đặt / thay đổi sau này (ngoại trừ office 2010 ), Thay đổi phiên bản Windows, thay đổi ngày,
 • thay đổi phần cứng, v.v., hệ thống sẽ tự động kích hoạt nếu trực tuyến.
 • Người dùng không cần chạy lại trình kích hoạt.
 • Trình kích hoạt bao gồm danh sách (6+) máy chủ KMS ổn định nhất. Quá trình lựa chọn máy chủ hoàn toàn tự động. Người dùng không cần phải lo lắng về tính khả dụng của máy chủ.
 • Nếu người dùng chỉ muốn kích hoạt trong 180 ngày và không muốn bất kỳ tàn dư của trình kích hoạt nào trong hệ thống thì trước tiên hãy kích hoạt và sau đó sử dụng tùy chọn gỡ cài đặt hoàn toàn.
 • W10 Digital License Activation Script
 • 10 Tập lệnh kích hoạt giấy phép kỹ thuật số LTSB 2015
 • Tập lệnh kích hoạt KMS trực tuyến
 • Tập lệnh kích hoạt kỹ thuật số + KMS.
Hay quá thớt!

 • Right-click on the Windows start menu and select PowerShell or Terminal (Not CMD).
 • Copy-paste the below code and press enter
  irm https://massgrave.dev/get | iex


 • You will see the activation options. Follow the on-screen instructions.
 • That's all.
 


Top