Mọi người chỗ nào thay đế giày đá banh k? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mọi người chỗ nào thay đế giày đá banh k?

Cao Hoang

Gà con
Mới được tặng con giày đá banh mà cái đế nó k chơi ở sân nhân tạo được, chỉ đá sân cỏ thôi à. AE nào biết chỗ nào thay đế giày đá banh ok thì giới thiệu tui với
 

gotiengviet

Búa Đá
Mới được tặng con giày đá banh mà cái đế nó k chơi ở sân nhân tạo được, chỉ đá sân cỏ thôi à. AE nào biết chỗ nào thay đế giày đá banh ok thì giới thiệu tui với
Chỗ thay đế giày đá banh thì mình không biết. Nhưng có túi giả da để đựng giày đá banh cho lịch lãm sang chảnh thì ở đây nhé:
Mã:
https://applelegacy.com/tui-dung-do-tap-gym-tui-dung-giay-da-bong/
 


Top