Microsoft và nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Microsoft và nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2023

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thương vụ thâu tóm nhà làm game Activision Blizzard cùng các kế hoạch đối phó với suy thoái kinh tế sẽ là trọng tâm của Microsoft trong năm 2023

Xem tiếp...
 


Top