Meta, Microsoft bất ngờ hợp tác về trí tuệ nhân tạo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Meta, Microsoft bất ngờ hợp tác về trí tuệ nhân tạo

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Meta, Microsoft bất ngờ hợp tác về trí tuệ nhân tạoLập trình viên có thể sử dụng miễn phí mô hình ngôn ngữ lớn Llama 2 của Meta thông qua nền tảng đám mây Azure của Microsoft, theo thỏa thuận vừa được hai bên công bố.

Xem tiếp...
 


Top