Hỏi/ Thắc mắc - Main H310 và A320M? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Main H310 và A320M?

W H I T E


Junior Moderator
Thành viên BQT

W H I T E


Junior Moderator
Thành viên BQT
Chỉ h110 đổ xuống mới đủ driver cho win 7 nha bạn
main H110 sử dụng i3 9100f được k ạ
 

ansos123

Rìu Bạc
có main a320m thì chip AMD chạy Win 7 ok nhưng nếu lắp Ryzen dòng mới như 2xxx, 3xxx chắc ko support đâu
 

ndt2605

Rìu Bạc Đôi
Game thì bạn giã thêm cái SSD rồi cài win 10, cần gì suy nghĩ nhiều.
 


Top