Lý do nhiều cơn bão mạnh có thể xuất hiện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lý do nhiều cơn bão mạnh có thể xuất hiện

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhiệt độ mặt biển của Đại Tây Dương tăng lên cao nhất trong gần 3.000 năm có thể khiến nhiều cơn bão mạnh xuất hiện và lượng mưa trên đất liền thay đổi.

Continue reading...
 


Top