Lươn chết nghẹn vì nuốt chửng cá nóc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Lươn chết nghẹn vì nuốt chửng cá nóc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Con lươn biển moray phải trả giá bằng cả mạng sống khi chọn nhầm con mồi trong lúc kiếm ăn.

Continue reading...
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Đây là hiện tượng cá bé nuốt cá lớn (cũng là vấn đề sinh tồn) do đó xui thì chết.
 


Top