Loài ếch có thể lướt gió | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Loài ếch có thể lướt gió

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ếch cây bay có màng lớn ở bàn chân hoạt động như chiếc dù hứng gió, cho phép thực hiện những cú nhảy xa từ cây này sang cây khác.

Continue reading...
 


Top