Lỗ hổng trên Chrome bị hacker khai thác | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lỗ hổng trên Chrome bị hacker khai thác

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Google thừa nhận Chrome gặp lỗi tràn bộ nhớ đệm trong một thư viện phát triển phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ hiển thị phông chữ.

Continue reading...
 


Top