Liên kết trí thức Việt xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Liên kết trí thức Việt xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những ý tưởng, dự án của trí thức Việt ở nước ngoài thông qua chương trình Vietchallenge đóng góp quan trọng vào hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

Continue reading...
 


Top