Lãnh đạo doanh nghiệp đối thoại về công nghệ tại CTO Summit 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Lãnh đạo doanh nghiệp đối thoại về công nghệ tại CTO Summit 2023

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
CTO Summit 2023 là nơi các lãnh đạo, chuyên gia cùng bàn thảo về cách ứng dụng công nghệ để tìm ra bài toán tăng trưởng, phát triển hệ sinh thái AI.

Continue reading...
 


Top