Lần đầu tiên NASA chụp được 3 vật thể từ “thế giới bên kia” | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Lần đầu tiên NASA chụp được 3 vật thể từ “thế giới bên kia”

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Lần đầu tiên NASA chụp được 3 vật thể từ “thế giới bên kia”
Chúng là 3 vật thể “trong truyền thuyết“ sáng gấp 10 tỉ lần Mặt Trời, làm bằng loại vật chất đối lập và có thể đã “tuyệt chủng“ hàng tỉ năm trước khi gửi 4 bóng ma đến người Trái Đất.

Xem tiếp...
 


Top