Kiến nghị không kỷ luật thầy dạy Văn mắng học sinh 'đầu trâu, đầu chó' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Kiến nghị không kỷ luật thầy dạy Văn mắng học sinh 'đầu trâu, đầu chó'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Kiến nghị không kỷ luật thầy dạy Văn mắng học sinh 'đầu trâu, đầu chó'Theo báo cáo của Trường THPT Võ Thị Hồng (Cà Mau), lời nói của thầy giáo dạy Văn trước học sinh chưa đúng nhưng không xuất phát từ động cơ xấu, chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Continue reading...
 


Top