Hỏi/ Thắc mắc - Không tắt được thông báo lỗi LocalBridge.exe? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Không tắt được thông báo lỗi LocalBridge.exe?

sport9x

Búa Gỗ
Mọi người biết đây là lỗi gì không, cứ 15p lại hiện ra bảng thông báo này. Search cái TTBdata và LocalBridge.exe trên google kbiet nó là gì.
Xóa Folder này xong nó lại tự tạo lại.

loi1.png


loi2.png
 

zzvenuszz

Gà con
Dllinject có vẻ là thuộc về một phần mềm hackgame online nào đó (giống gunz ngày xưa).
Bạn kiểm tra xem ứng dụng nào gọi nó lên khi startup hoặc một ứng dụng chạy nền nào đó liên tục gọi nó lên.
Thứ nhất bạn kiểm tra trong taskmanager ->startup xem có app nào đang enabled khả nghi không?
Thứ hai bạn kiểm tra xem trong máy bạn có những phần mềm lạ nào không?

Mong các bạn khác bổ sung thêm.
 


Top