Khó phục hồi môi trường tại các dự án thủy điện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Khó phục hồi môi trường tại các dự án thủy điện

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Để khắc phục ảnh hưởng môi trường do làm thủy điện cần trồng bù rừng, hạn chế chuyển đổi rừng tự nhiên, tuy nhiên các giải pháp này đang thiếu triệt để.

Continue reading...
 


Top