Khai mạc AI4VN 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Khai mạc AI4VN 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
AI4VN 2020 hội tụ các nhà công nghệ chia sẻ những giải pháp ứng dụng AI trong phòng, chống Covid-19 và vận hành cuộc sống ở "trạng thái bình thường mới".

Continue reading...
 
Top