Hướng dẫn - Khắc phục lỗi hiển thị font chữ khi gửi tài liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Khắc phục lỗi hiển thị font chữ khi gửi tài liệu

KickAss

❀ ❀ ❀
Nhúng font.

1. Soạn tài liệu bằng font chữ của riêng bạn và gửi nó. Máy tính của người nhận dù không cài font chữ của bạn, tài liệu vẫn hiển thị không lỗi.

1.1 Word 2007 trở lên:

Mở Menu File > Options > Chọn thẻ Save > Bậc tick 2 mục khoanh đỏ như hình:

embed-F-2013.png


1.2 Word 2003:

Mở Menu Tools > Options... > Chọn thẻ Save > Bậc tick 2 mục này:
  • Embed TrueType fonts
  • Do not embed common system fonts
embed-F-2003.png

Lưu ý: File của bạn sẽ nặng hơn.

2. Tải file minh họa đã nhúng font Architecture.

Mã:
https://drive.google.com/file/d/1V3ptAGU9ryd5cRgTA5auuEiZ9rLejbLh/view?usp=sharing

* Áp dụng: Microsoft Word, PowerPoint, PDF (Phần mềm tạo file PDF cũng có tùy chọn nhúng font).

Enjoy.
 
Sửa lần cuối:


Top