Chia sẻ - Hướng Dẫn Cách Kích Hoạt Windows Office Bằng CMD Chi Tiết Nhất 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Hướng Dẫn Cách Kích Hoạt Windows Office Bằng CMD Chi Tiết Nhất 2020

Hamano Kaito

Moderator
cscript ospp.vbs /dstatus gõ đúng thế này mà nó không ra bác à . Input Error: Can not find script file "C:\WINDOWS\system32\ospp.vbs"

Ko tìm được là do bạn chưa đặt tức là gán giá trị cho nó. Thì lấy gì mà nó biết mà chạy lệnh được
Bạn chủ Topic khi ghi lệnh như vậy nhưng giải thích chưa rõ ràng, những người ko chuyên IT sẽ mắc lỗi như các bạn trên !
Bạn Copy hết tất cả dòng lệnh cho vào CMD cuối dùng CMD ghi thêm chữ PAUSE save lại. Chạy với quyền Admin rồi từ đó nghiên cứu thêm nha bạn
Mình ko giải thích thêm nữa
 

dungltcd

Lạt Ma
cscript ospp.vbs /dstatus gõ đúng thế này mà nó không ra bác à . Input Error: Can not find script file "C:\WINDOWS\system32\ospp.vbs"
sai đường dẫn, ospp.vbs nó nằm ở Program Files, (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS, dùng cái này cho nhanh:


Mã:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript //nologo ospp.vbs /dstatus
@
 

duonglinh2

Rìu Bạc
sai đường dẫn, ospp.vbs nó nằm ở Program Files, (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS, dùng cái này cho nhanh:


Mã:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript //nologo ospp.vbs /dstatus
@
thank bác dùng code này ok luôn . hiện kick hoạt rồi
 


Top