Hướng Dẫn Game - Hướng dẫn cách fix lỗi Error code BLZ Launcher | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng Dẫn Game Hướng dẫn cách fix lỗi Error code BLZ Launcher

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Hướng dẫn cách fix lỗi Error code BLZ Launcher
nmyrernbiwu31.png

Launcher thì bạn dùng cách sau:
  • 1/ tạo một thư mục mới ( tên gì thì tùy bạn )
  • 2/ Sau đó, sao chép mọi thứ từ thư mục gốc vào thư mục mới
  • 3/ Khi đã xong, đi vào ứng dụng battle.net = Run as Administrator
  • 4/ Bạn mở phần OptionsGame Settings tại -> Game Install/Update -> và chuyển đổi đường dẫn sang thư mục bạn chép ở phần 2/ Khi đã xong, bạn sẽ có thể cập nhật trò chơi mà không gặp vấn đề gì.
 


Top