Game Miễn Phí - Hơn 150 game indie miến phí để chơi khi ở nhà | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí Hơn 150 game indie miến phí để chơi khi ở nhà

isClone12

Rìu Sắt
Itch.io (một trang chuyên về game indie) đang có rất nhiều game miễn phí và đang được một người dùng có tâm tập hợp lại thành một danh sách.

"Đây là danh sách những game được miễn phí trong thời gian không mấy tốt đẹp này. Tôi sẽ cố gắng cập nhật danh sách khi còn có thể; Những tựa game này sẽ không miễn phí mãi mãi, vì vậy một số game có thể biến mất mà không được báo trước. Nếu bạn thấy game nào hay thì lấy nó ngay đi."
A list of (nearly) every game that has generously been made free to claim/download during this hellish time. I'm keeping this list updated for as long as I can; these titles will not be free/PWYW forever, so some of them may disappear suddenly. If you see something you're interested in, grab it now.
free-games-itchio.jpg


Danh sách game
Mã:
https://itch.io/c/759545/self-isolation-on-a-budget
 
Sửa lần cuối:


Top