Hỏi/ Thắc mắc - Hỏi về router Cissco C896VAG-LTE-GA-K9 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Hỏi về router Cissco C896VAG-LTE-GA-K9

  • Thread starter izuzupucha
  • Ngày gửi
I

izuzupucha

Chào mọi người!!
Bên mình có một router C896VAG-LTE-GA-K9. Lúc trước cấu hình chạy bình thường. Chỉ thỉnh thoảng nó bị đơ, tắt đi bật lại là có mạng bình thường. (do người khác cấu hình hộ - nay ko liên hệ lại được nữa)
Tự nhiên nó mất mạng xong bật lại ko được, dùng tạm một con tp-link cho vào thì vẫn vào mạng bình thường. Mình ko biết nó tại sao. Mình up cấu hình hiện tại, ai có thể giúp mình xem phải chỉnh sửa thế nào không.
Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Code:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.02.22 09:48:52 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=

VN_QA>en\
Password:
VN_QA#sh run
Building configuration...

Current configuration : 8108 bytes
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname VN_QA
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
enable password vnqaat
!
no aaa new-model
!
!
!
!
!
!
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More--
--More--
--More-- !
--More-- ip dhcp excluded-address 172.27.0.1
--More-- ip dhcp excluded-address 172.27.64.1
--More-- ip dhcp excluded-address 172.27.128.1
--More-- ip dhcp excluded-address 172.27.192.1
--More-- !
--More-- ip dhcp pool 0-63LAN
--More-- import all
--More-- network 172.27.0.0 255.255.192.0
--More-- default-router 172.27.0.1
--More-- dns-server 8.8.8.8
--More-- lease 3
--More-- !
--More-- ip dhcp pool 64-127LAN
--More-- import all
--More-- network 172.27.64.0 255.255.192.0
--More-- default-router 172.27.64.1
--More-- dns-server 8.8.8.8
--More-- lease 3
--More-- !
--More-- ip dhcp pool 128-191LAN
--More-- import all
--More-- network 172.27.128.0 255.255.192.0
--More-- default-router 172.27.128.1
--More-- dns-server 8.8.8.8
--More-- lease 3
--More-- !
--More-- ip dhcp pool 192-255LAN
--More-- import all
--More-- network 172.27.192.0 255.255.192.0
--More-- default-router 172.27.192.1
--More-- dns-server 8.8.8.8
--More-- lease 3
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- no ip domain lookup
--More-- ip multicast-routing
--More-- ip multicast auto-enable
--More-- ip cef
--More-- ipv6 source-route
--More-- ipv6 unicast-routing
--More-- ipv6 cef
--More-- ipv6 dhcp pool IPv6_9000
--More-- address prefix 2001:B021:15:9000::/64 lifetime 86400 28800
--More-- dns-server 2001:4860:4860::8888
--More-- dns-server 2001:B000:168::1
--More-- domain-name ipv6.vnqa.com
--More-- sntp address 2001:B021:15:2060::254
--More-- information refresh 0 0 1
--More-- !
--More-- ipv6 dhcp pool IPv6_9100
--More-- address prefix 2001:B021:15:9100::/64 lifetime 86400 28800
--More-- dns-server 2001:4860:4860::8888
--More-- dns-server 2001:B000:168::1
--More-- domain-name ipv6.vnqa.com
--More-- sntp address 2001:B021:15:2060::254
--More-- information refresh 0 0 1
--More-- !
--More-- ipv6 dhcp pool IPv6_9200
--More-- address prefix 2001:B021:15:9200::/64 lifetime 86400 28800
--More-- dns-server 2001:4860:4860::8888
--More-- dns-server 2001:B000:168::1
--More-- domain-name ipv6.vnqa.com
--More-- sntp address 2001:B021:15:2060::254
--More-- information refresh 0 0 1
--More-- !
--More-- ipv6 dhcp pool IPv6_9300
--More-- address prefix 2001:B021:15:9300::/64 lifetime 86400 28800
--More-- dns-server 2001:4860:4860::8888
--More-- dns-server 2001:B000:168::1
--More-- domain-name ipv6.vnqa.com
--More-- sntp address 2001:B021:15:2060::254
--More-- information refresh 0 0 1
--More-- !
--More-- ipv6 multicast-routing
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- multilink bundle-name authenticated
--More-- !
--More-- !
--More-- chat-script lte "" "AT!CALL" TIMEOUT 20 "OK"
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- cts logging verbose
--More-- license udi pid C896VAG-LTE-GA-K9 sn FGL183443JH
--More-- license accept end user agreement
--More-- !
--More-- !
--More-- username admin password 0 vnqaat
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- controller VDSL 0
--More-- !
--More-- controller Cellular 0
--More-- lte modem link-recovery rssi onset-threshold -110
--More-- lte modem link-recovery monitor-timer 20
--More-- lte modem link-recovery wait-timer 10
--More-- lte modem link-recovery debounce-count 6
--More-- !
--More-- !
--More-- class-map match-all blockall
--More-- match any
--More-- class-map match-any allowed
--More-- match source-address mac A18C.FGEA.928A
--More-- match source-address mac A18C.FSEA.9291
--More-- !
--More-- policy-map 1
--More-- class allowed
--More-- class blockall
--More-- drop
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- interface ATM0
--More-- no ip address
--More-- shutdown
--More-- no atm ilmi-keepalive
--More-- !
--More-- interface Cellular0
--More-- no ip address
--More-- encapsulation slip
--More-- dialer in-band
--More-- dialer string lte
--More-- !
--More-- interface Ethernet0
--More-- no ip address
--More-- shutdown
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet0
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet1
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet2
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet3
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet4
--More-- switchport access vlan 2
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet5
--More-- switchport access vlan 3
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet6
--More-- switchport access vlan 4
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet7
--More-- switchport access vlan 5
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface GigabitEthernet8
--More-- no ip address
--More-- duplex auto
--More-- speed auto
--More-- pppoe enable group global
--More-- pppoe-client dial-pool-number 1
--More-- no cdp enable
--More-- !
--More-- interface Vlan1
--More-- no ip address
--More-- !
--More-- interface Vlan2
--More-- ip address 172.27.0.1 255.255.192.0
--More-- ip nat inside
--More-- ip virtual-reassembly in
--More-- ipv6 address 2001:B021:15:9000::253/64
--More-- ipv6 enable
--More-- ipv6 mtu 1500
--More-- ipv6 nd autoconfig prefix
--More-- ipv6 nd autoconfig default-route
--More-- ipv6 nd prefix 2001:B021:15:9000::/64 86400 28800 no-autoconfig
--More-- ipv6 nd managed-config-flag
--More-- ipv6 nd other-config-flag
--More-- ipv6 nd router-preference High
--More-- ipv6 nd ra interval 10 3
--More-- ipv6 dhcp server IPv6_9000
--More-- ipv6 rip RIPng enable
--More-- service-policy input 1
--More-- !
--More-- interface Vlan3
--More-- ip address 172.27.64.1 255.255.192.0
--More-- ip nat inside
--More-- ip virtual-reassembly in
--More-- ipv6 address 2001:B021:15:9100::253/64
--More-- ipv6 enable
--More-- ipv6 mtu 1500
--More-- ipv6 nd autoconfig prefix
--More-- ipv6 nd autoconfig default-route
--More-- ipv6 nd prefix 2001:B021:15:9100::/64 86400 28800 no-autoconfig
--More-- ipv6 nd managed-config-flag
--More-- ipv6 nd other-config-flag
--More-- ipv6 nd router-preference High
--More-- ipv6 nd ra interval 10 3
--More-- ipv6 dhcp server IPv6_9100
--More-- ipv6 rip RIPng enable
--More-- service-policy input 1
--More-- !
--More-- interface Vlan4
--More-- ip address 172.27.128.1 255.255.192.0
--More-- ip nat inside
--More-- ip virtual-reassembly in
--More-- ipv6 address 2001:B021:15:9200::253/64
--More-- ipv6 enable
--More-- ipv6 mtu 1500
--More-- ipv6 nd autoconfig prefix
--More-- ipv6 nd autoconfig default-route
--More-- ipv6 nd prefix 2001:B021:15:9200::/64 86400 28800 no-autoconfig
--More-- ipv6 nd managed-config-flag
--More-- ipv6 nd other-config-flag
--More-- ipv6 nd router-preference High
--More-- ipv6 nd ra interval 10 3
--More-- ipv6 dhcp server IPv6_9200
--More-- ipv6 rip RIPng enable
--More-- service-policy input 1
--More-- !
--More-- interface Vlan5
--More-- ip address 172.27.192.1 255.255.192.0
--More-- ip nat inside
--More-- ip virtual-reassembly in
--More-- ipv6 address 2001:B021:15:9300::253/64
--More-- ipv6 enable
--More-- ipv6 mtu 1500
--More-- ipv6 nd autoconfig prefix
--More-- ipv6 nd autoconfig default-route
--More-- ipv6 nd prefix 2001:B021:15:9300::/64 86400 28800 no-autoconfig
--More-- ipv6 nd managed-config-flag
--More-- ipv6 nd other-config-flag
--More-- ipv6 nd router-preference High
--More-- ipv6 nd ra interval 10 3
--More-- ipv6 dhcp server IPv6_9300
--More-- ipv6 rip RIPng enable
--More-- service-policy input 1
--More-- !
--More-- interface Dialer1
--More-- description VN_QA
--More-- ip address negotiated
--More-- ip mtu 1492
--More-- ip nat outside
--More-- ip virtual-reassembly in
--More-- encapsulation ppp
--More-- ip tcp adjust-mss 1438
--More-- dialer pool 1
--More-- dialer-group 1
--More-- ppp authentication chap pap callin
--More-- ppp chap hostname fun161617
--More-- ppp pap sent-username fun161617 password 0 xyz321
--More-- !
--More-- ip forward-protocol nd
--More-- no ip http server
--More-- no ip http secure-server
--More-- !
--More-- !
--More-- ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
--More-- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
--More-- !
--More-- ipv6 router rip RIPng
--More-- distance 64
--More-- redistribute connected
--More-- redistribute static
--More-- !
--More-- !
--More-- access-list 1 permit 172.27.0.0 0.0.255.255
--More-- !
--More-- control-plane
--More-- !
--More-- !
--More-- mgcp behavior rsip-range tgcp-only
--More-- mgcp behavior comedia-role none
--More-- mgcp behavior comedia-check-media-src disable
--More-- mgcp behavior comedia-sdp-force disable
--More-- !
--More-- mgcp profile default
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- line con 0
--More-- no modem enable
--More-- speed 115200
--More-- line aux 0
--More-- line 2
--More-- no activation-character
--More-- no exec
--More-- transport preferred none
--More-- transport input all
--More-- stopbits 1
--More-- line 3
--More-- script dialer lte
--More-- no exec
--More-- line vty 0 4
--More-- password vnsqa
--More-- login local
--More-- transport preferred ssh
--More-- transport input ssh
--More-- !
--More-- scheduler allocate 20000 1000
--More-- !
--More-- end
--More--
VN_QA#
 
Top