Học phí loạt trường đào tạo Kinh tế có tiếng ở phía Bắc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Học phí loạt trường đào tạo Kinh tế có tiếng ở phía Bắc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Học phí loạt trường đào tạo Kinh tế có tiếng ở phía BắcCác trường Kinh tế phía Bắc có mức học phí đa dạng, từ hơn 10 triệu đồng cho tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm tùy theo các chương trình đào tạo như đại trà, chất lượng cao hay liên kết quốc tế.

Continue reading...
 


Top