Hỗ trợ share key Windows Server 2012 R2 Standard | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỗ trợ share key Windows Server 2012 R2 Standard

Munsu09

Búa Gỗ
Dear Anh / Chị
Hiện mình còn 1 máy đang chạy Windows Server 2012 R2 Standard gần hết hạn.
Anh / Chị hỗ trợ giúp mình key với ạ.
Cảm ơn nhiều
Windows Server 2012 R2 Standard hãng Microsoft đã ngừng hỗ trợ từ tháng 10 năm 2023 và hiện trên thì trường cũng không còn key để bán ra nữa nhé bạn. Bản thấp nhất thị trường giờ là 2019 hoặc bản hiện tại giờ là 2022. Nên phương án là bạn nên dùng tools mà kích hoạt thôi hoặc mua bản quyền 2019 vẫn còn được hỗ trợ.

 

phamvantruc

VN Zoom
Thành viên BQT
Bạn đến đây lấy key nhá cả đống ở đây .
Key: 3NVFJ-MR6GW
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90731
Remaining: 282
Time: 4/12/2024 7:37:42 PM (GMT+7)

Key: B7NVD
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90764
Remaining: 0
Time: 4/12/2024 7:37:42 PM (GMT+7)

Key: PFBX2
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90771
Remaining: 79
Time: 4/12/2024 7:37:43 PM (GMT+7)

Key: XXYPT
Description: Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90831
Remaining: 490
Time: 4/12/2024 7:37:43 PM (GMT+7)
 
Sửa lần cuối:

tuphamcte

Gà con
Bạn đến đây lấy key nhá cả đống ở đây .
Key: 3NVFJ-MR6GW
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90731
Remaining: 282
Time: 4/12/2024 7:37:42 PM (GMT+7)

Key: B7NVD
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90764
Remaining: 0
Time: 4/12/2024 7:37:42 PM (GMT+7)

Key: PFBX2
Description: Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90771
Remaining: 79
Time: 4/12/2024 7:37:43 PM (GMT+7)

Key: XXYPT
Description: Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-90831
Remaining: 490
Time: 4/12/2024 7:37:43 PM (GMT+7)
cảm ơn nhiều ạ
 


Top