HLV Mai Đức Chung: Việt Nam chỉ thua 0-3 Mỹ, tự tin gặp Bồ Đào Nha | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

HLV Mai Đức Chung: Việt Nam chỉ thua 0-3 Mỹ, tự tin gặp Bồ Đào Nha

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
HLV Mai Đức Chung: Việt Nam chỉ thua 0-3 Mỹ, tự tin gặp Bồ Đào NhaHLV Mai Đức Chung hài lòng về tinh thần chiến đấu của tuyển nữ Việt Nam trước Mỹ, tuyên bố đội sẽ còn tự tin hơn ở cuộc đấu tiếp theo, gặp nữ Bồ Đào Nha.

Continue reading...
 


Top