HLV Hà Tĩnh tóm gọn điểm yếu của Quang Hải, Filip Nguyễn để cầm hòa CAHN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

HLV Hà Tĩnh tóm gọn điểm yếu của Quang Hải, Filip Nguyễn để cầm hòa CAHN

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
HLV Hà Tĩnh tóm gọn điểm yếu của Quang Hải, Filip Nguyễn để cầm hòa CAHNSở hữu dàn sao khủng Quang Hải, Filip Nguyễn và có lợi thế dẫn bàn trước nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa ở cuối trận, ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023.

Continue reading...
 


Top