Hàng nghìn giun thìa dạt vào bãi biển Argentina | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hàng nghìn giun thìa dạt vào bãi biển Argentina

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Loài giun thìa hay còn gọi là cá dương vật mắc cạn dọc bãi biển ở Argentina sau bão, thu hút ngư dân tới nhặt để làm mồi câu.

Continue reading...
 


Top