GPT-4 có khả năng phân tích vượt trội hơn các nhà phân tích con người khi dự đoán thu nhập của công ty

VNZ-NEWS
Một nghiên cứu mới của Đại học Chicago cho thấy mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4 có khả năng phân tích vượt trội hơn các nhà phân tích con người trong việc dự đoán tăng trưởng thu nhập trong tương lai của công ty dù mô hình trí tuệ nhân tạo chỉ sử dụng báo cáo tài chính của công ty.

Trước đây để phân tích dự đoán tình hình kinh doanh của các công ty, các nhà phân tích tài chính dựa vào kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để đánh giá tình hình tài chính của công ty, đưa ra các dự đoán thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy các mô hình AI có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này thậm chí tốt hơn.

ChatGPT-4.webp

Các nhà nghiên cứu đã cung cấp cho mô hình dữ liệu tài chính ẩn danh, bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, đồng thời yêu cầu mô hình này dự đoán mức tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Ngay cả khi không có bất kỳ thông tin bổ sung nào, GPT-4 vẫn có thể đạt được độ chính xác 60%, so với phạm vi độ chính xác thông thường chỉ từ 53% đến 57% của các nhà phân tích con người.

GPT-4 thành công một phần là do sử dụng các “chuỗi suy nghĩ” trong gợi ý, những gợi ý này hướng dẫn mô hình trí tuệ nhân tạo hoàn thành quá trình phân tích, giúp nó nhận diện xu hướng, tính toán tỷ lệ và tổng hợp thông tin để đưa ra dự đoán.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhờ sở hữu một cơ sở tri thức rộng lớn và khả năng nhận diện mô hình mạnh mẽ, các mô hình ngôn ngữ lớn có lợi thế đáng kể so với các nhà phân tích con người.

Mặc dù một số chuyên gia thận trọng chỉ ra rằng tiêu chuẩn được sử dụng trong nghiên cứu này có thể không phải là mô hình phân tích tài chính tiên tiến nhất, nhưng kết quả nghiên cứu tổng thể vẫn rất khả quan. Các mô hình trí tuệ nhân tạo chung có thể vượt qua các mô hình tài chính chuyên biệt và thậm chí cả các chuyên gia con người, điều này cho thấy các mô hình ngôn ngữ lớn có tiềm năng thay đổi lĩnh vực phân tích tài chính.