Google phát triển công cụ AI cho báo chí và xuất bản tin tức | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Google phát triển công cụ AI cho báo chí và xuất bản tin tức

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Google phát triển công cụ AI cho báo chí và xuất bản tin tứcGoogle đang nghiên cứu sử dụng công cụ AI trong viết báo và đàm phán với các nhà xuất bản đưa dịch vụ mới vào hỗ trợ nhà báo trong công việc hàng ngày.

Xem tiếp...
 


Top