Nhờ tư vấn - Giúp mình với, không boot vô win được. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Giúp mình với, không boot vô win được.

KinhKha1987

Búa Đá
Chả là máy đang bình thường thì mình có vào win 10PE trên DLC boot để khôi phục 1 cái usb...xong thì mình khởi động lại máy thì nó không boot vào win được nữa
Thử repair lại mấy lần rồi bỏ đĩa win vào repair lại vẫn không được.
cDUpwUG.jpg

cr5oMGD.jpg
Mấy Bro giúp mình với {EMO_049} Thấy nó vẫn hỏi nhập pass của user khi repair nên chắc dữ liệu vẫn bình thường mà hem hiểu vì sao {EMO_110}
 

hieu7314

Búa Gỗ
cắm usb vào chạy bản cài rồi để ý có phần repair đó click vào chạy thử xem. Đc thì ngon ko thì cài lại win thôi
 

KinhKha1987

Búa Đá
khả năng khôi phục nhầm ổ rồi :D bạn xem thử file log đó báo lỗi gì rồi dựa theo đó tìm hiểu fix xem sao
Log file txt vầy nè Bro {after_boom}
Startup Repair diagnosis and repair log
---------------------------
Last successful boot time: ‎15/‎09/‎2023 02:34:51 (GMT)
Number of repair attempts: 23

Session details
---------------------------
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = C:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1

Test Performed:
---------------------------
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System disk test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk failure diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 125 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 265 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 31 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Target OS test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 407 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Volume content check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 468 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Boot manager diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System boot log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Event log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 79 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Internal state check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 31 ms

Root cause found:
---------------------------
Startup Repair has tried several times but still cannot determine the cause of the problem.

---------------------------
---------------------------
Session details
---------------------------
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = C:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1

Test Performed:
---------------------------
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System disk test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk failure diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 125 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 265 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 47 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Target OS test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 375 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Volume content check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 485 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Boot manager diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System boot log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Event log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 78 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Internal state check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 47 ms

Root cause found:
---------------------------
Startup Repair has tried several times but still cannot determine the cause of the problem.

---------------------------
---------------------------
Session details
---------------------------
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = C:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1

Test Performed:
---------------------------
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System disk test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk failure diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 125 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 250 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 31 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Target OS test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 375 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Volume content check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 469 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Boot manager diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System boot log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Event log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 78 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Internal state check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 16 ms

Root cause found:
---------------------------
Startup Repair has tried several times but still cannot determine the cause of the problem.

---------------------------
---------------------------
 

tungnt84

Búa Gỗ
Log file txt vầy nè Bro {after_boom}
Startup Repair diagnosis and repair log
---------------------------
Last successful boot time: ‎15/‎09/‎2023 02:34:51 (GMT)
Number of repair attempts: 23

Session details
---------------------------
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = C:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1

Test Performed:
---------------------------
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System disk test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk failure diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 125 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 265 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 31 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Target OS test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 407 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Volume content check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 468 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Boot manager diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System boot log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Event log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 79 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Internal state check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 31 ms

Root cause found:
---------------------------
Startup Repair has tried several times but still cannot determine the cause of the problem.

---------------------------
---------------------------
Session details
---------------------------
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = C:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1

Test Performed:
---------------------------
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System disk test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk failure diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 125 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 265 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 47 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Target OS test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 375 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Volume content check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 485 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Boot manager diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System boot log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Event log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 78 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Internal state check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 47 ms

Root cause found:
---------------------------
Startup Repair has tried several times but still cannot determine the cause of the problem.

---------------------------
---------------------------
Session details
---------------------------
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = C:\Windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1

Test Performed:
---------------------------
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System disk test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk failure diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 125 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 250 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 31 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Target OS test
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 375 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Volume content check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 469 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Boot manager diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: System boot log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 0 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Event log diagnosis
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 78 ms

Test Performed:
---------------------------
Name: Internal state check
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Time taken = 16 ms

Root cause found:
---------------------------
Startup Repair has tried several times but still cannot determine the cause of the problem.

---------------------------
---------------------------
https://www.ubackup.com/windows-10/windows-10-startup-repair-not-working.html bác thử ngâm cứu theo link này xem sao nhé. Không rõ bệnh của máy bác lắm
 

VNZ-NEWS

Administrator
Thành viên BQT
Kiểm tra xem có điểm khôi phục nào gần nhất rồi thử lại xem thế nào. Hoặc có thể thử Sửa lỗi khởi động bằng cách sử dụng dòng lệnh trong môi trường khôi phục hệ thống của Windows Command Prompt . Sử dụng lệnh như "bootrec /fixmbr", "bootrec /fixboot" và "bootrec /rebuildbcd" có thể giúp sửa chữa các vấn đề liên quan đến bộ khởi động của Windows.
 

KinhKha1987

Búa Đá
Kiểm tra xem có điểm khôi phục nào gần nhất rồi thử lại xem thế nào. Hoặc có thể thử Sửa lỗi khởi động bằng cách sử dụng dòng lệnh trong môi trường khôi phục hệ thống của Windows Command Prompt . Sử dụng lệnh như "bootrec /fixmbr", "bootrec /fixboot" và "bootrec /rebuildbcd" có thể giúp sửa chữa các vấn đề liên quan đến bộ khởi động của Windows.
Mình có tạo điểm khôi phục luôn mà giờ nó không hiện vào á AD.
CdPDDjC.jpg

gL6HkOW.jpg

Sử dụng các lệnh AD chỉ cũng không ăn thua {EMO_098} còn cách nào cứu nữa không AD ơi
 

KinhKha1987

Búa Đá
"Access denied" khi chạy lệnh "fixboot", điều này thường xảy ra khi bạn đó không có đủ quyền truy cập hoặc không đăng nhập với tư cách Administrator.
Trước đó nó kêu mình đăng nhập pass account win á AD...mình đăng nhập rồi mới thao tác các lệnh hay vô restore á {too_sad}
ciCesmu.jpg
 


Top