Giữa hai thí sinh, Bộ GD-ĐT có ưu tiên em đặt nguyện vọng 1 trước? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giữa hai thí sinh, Bộ GD-ĐT có ưu tiên em đặt nguyện vọng 1 trước?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Giữa hai thí sinh, Bộ GD-ĐT có ưu tiên em đặt nguyện vọng 1 trước?Nhiều phụ huynh băn khoăn về việc các trường đại học có ưu tiên thí sinh đặt nguyện vọng 1 hơn thí sinh đặt nguyện vọng 3 hay không. Đại diện Bộ GD-ĐT đã có những giải đáp về thắc mắc này.

Continue reading...
 


Top