Dubai dùng AI để xếp tuyến đường cho xe buýt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Dubai dùng AI để xếp tuyến đường cho xe buýt

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA) đang ứng dụng AI để vạch ra lộ trình di chuyển tốt nhất cho các tuyến xe bus trong thành phố.

Continue reading...
 


Top