Giới thiệu phim - Dolittle (2020) - Tuổi thơ của tôi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim Dolittle (2020) - Tuổi thơ của tôi

anhkt

Búa Gỗ Đôi
Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại
Dolittle (2020)Mã:
https://www.imdb.com/title/tt6673612/
P | 1h 41min | Adventure, Comedy, Family | 25 January 2020 (Vietnam)
Director: Stephen Gaghan
Writers: Stephen Gaghan (screenplay by), Dan Gregor (screenplay by)
Stars: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen


Ngày xưa, mình mê mẩn với câu chuyện này, đọc hoài, nay có phiên bản mới chắc sẻ có nhiều điều hấp dẫn cũng như kỷ xảo tuyệt vời hơn nên chén ngay.


Mã giới thiệu phim:
Mã:
O5FGPV3I1B91
K6VM814ARPYG
 


Top