Đổi mới sáng tạo để tăng năng suất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đổi mới sáng tạo để tăng năng suất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động đang bị thu hẹp nên việc phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo được chuyên gia khuyến cáo với các nền kinh tế.

Continue reading...
 


Top