Điều gì xảy ra với người sống sót sau khi bị sét đánh? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Điều gì xảy ra với người sống sót sau khi bị sét đánh?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sét không giết chết tất cả nạn nhân, nhưng người sống sót có thể gặp nhiều vấn đề như tổn thương thần kinh, bỏng, xuất hiện hoa sét trên da.

Continue reading...
 


Top