Điểm sàn nhóm ngành Y, Dược năm 2023 cao nhất 22,5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Điểm sàn nhóm ngành Y, Dược năm 2023 cao nhất 22,5

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Điểm sàn nhóm ngành Y, Dược năm 2023 cao nhất 22,5Chiều 21/7, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) khối ngành sức khỏe năm 2023. Theo đó, ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt có điểm sàn cao nhất với 22,5 điểm.

Continue reading...
 


Top