Điểm khác biệt trong đào tạo Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học CMC | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Điểm khác biệt trong đào tạo Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học CMC

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Điểm khác biệt trong đào tạo Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học CMCSinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học CMC được đào tạo theo hướng thực hành, ưu tiên trải nghiệm thực tập sớm tại doanh nghiệp là các công ty con thuộc Tập đoàn công nghệ CMC và các bên đối tác.

Continue reading...
 


Top