Điểm chuẩn đại học 2023 sẽ giảm, hiếm có ngành trên 28 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Điểm chuẩn đại học 2023 sẽ giảm, hiếm có ngành trên 28

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Điểm chuẩn đại học 2023 sẽ giảm, hiếm có ngành trên 28Theo các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn đại học xét từ kết quả thi tốt nghiệp sẽ giảm, hiếm ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên. Khối xét tuyển có môn Giáo dục công dân, điểm chuẩn sẽ tăng.

Continue reading...
 


Top