ĐH Hawaii trao bằng cho 59 tân Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cấp cao tại Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ĐH Hawaii trao bằng cho 59 tân Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cấp cao tại Việt Nam

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
ĐH Hawaii trao bằng cho 59 tân Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cấp cao tại Việt NamTrường Kinh doanh Shidler, Đại học Hawaii vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cấp cao cho các học viên VEMBA (Vietnam Executive MBA) khóa 16 tại Hà Nội và khóa 15 tại TP.HCM. Đây là tấm bằng danh giá có giá trị toàn cầu

Continue reading...
 


Top