Công điện “khẩn“ về bão số 1: Mobi, Vina, Viettel,... phải sẵn sàng “roaming“ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công điện “khẩn“ về bão số 1: Mobi, Vina, Viettel,... phải sẵn sàng “roaming“

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Công điện “khẩn“ về bão số 1: Mobi, Vina, Viettel,... phải sẵn sàng “roaming“
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 1 (TALIM), trong đó có phương án các nhà mạng “roaming“ - tức chuyển vùng lẫn nhau khi có yêu cầu.

Xem tiếp...
 


Top