Hỏi/ Thắc mắc - Có phải 4share.vn bị lỗi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Có phải 4share.vn bị lỗi

llvllr HiHi

Gà con
Tài khoản bị khóa
Cả tháng rồi mình vào bất tải bất cứ file nào trên 4share đều báo: File đang bảo dưỡng... cho dù file đó vừa mới đc up, mình có dùng tài khoản funny vẫn còn hạn
Có ai biết tại sao ko ?
 

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bây giờ còn mấy người sử dụng phò share
 


Top