Hướng dẫn - Chuyển văn bản thành giọng nói không giới hạn kí tự hỗ trợ .SRT miễn phí | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Chuyển văn bản thành giọng nói không giới hạn kí tự hỗ trợ .SRT miễn phí

Haung

Búa Gỗ
Lần trước em có chia sẻ một phần mềm TTS miễn phí không giới hạn kí tự, nhưng gần đây mọi người nói nó đã thu phí rồi lên hôm nay em lại kiếm được con hàng mới, chức năng vẫn như cũ
  • Dịch file .srt
  • không giới hạn kí tự
  • Thay đổi giọng nói trọng đoạn hội thoại đối đáp bằng nhiều ngôn ngữ
Dùng trên trình duyệt EDGE và Chrome nên khá nhẹ phụ thuộc vào mạng, Windows và MAC đều có thể dùng được
Video hướng dẫn cài:
 

Haung

Búa Gỗ
chất lượng dịch như nào bạn?
ổn bạn, vì free nên không có cái nhấn nhá câu nói, ngữ điệu. Mình thấy ổn hơn giọng của google
 


Top