Chuyên gia sẽ bàn về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chuyên gia sẽ bàn về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cách tiếp cận về trí tuệ nhân tạo trách nhiệm có tính cốt lõi trong ứng dụng công nghệ, xu hướng hình thành đạo đức, định hướng hành lang pháp lý và bài học kinh nghiệm thế giới được thảo luận tại hội thảo chiều 21/9.

Continue reading...
 


Top