Chuyên gia sẽ bàn về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chuyên gia sẽ bàn về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cách tiếp cận về trí tuệ nhân tạo trách nhiệm có tính cốt lõi trong ứng dụng công nghệ, xu hướng hình thành đạo đức, định hướng hành lang pháp lý và bài học kinh nghiệm thế giới được thảo luận tại hội thảo chiều 21/9.

Continue reading...
 


Top