Chuyển công an xử lý thuê bao sở hữu trên 10 SIM sai phạm: Đại lý nín thở | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chuyển công an xử lý thuê bao sở hữu trên 10 SIM sai phạm: Đại lý nín thở

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chuyển công an xử lý thuê bao sở hữu trên 10 SIM sai phạm: Đại lý nín thởPhát hiện đại lý lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký, kích hoạt SIM, gây ra hậu quả, Bộ TT&TT sẽ chuyển công an để xử lý.

Xem tiếp...
 


Top