Chiến dịch ‘Niềm tin tạo diệu kỳ’ cổ vũ tuyển nữ Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chiến dịch ‘Niềm tin tạo diệu kỳ’ cổ vũ tuyển nữ Việt Nam

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chiến dịch ‘Niềm tin tạo diệu kỳ’ cổ vũ tuyển nữ Việt NamVới đoạn phim Huỳnh Như sánh vai cùng những chân sút nữ đẳng cấp thế giới, cùng loạt hoạt động độc đáo của chiến dịch “Niềm tin tạo diệu kỳ”, Coca-Cola® tôn vinh tinh thần thể thao Việt, cổ vũ các cô gái chinh phục ước mơ.

Continue reading...
 


Top