Thông tin Game - Call of Duty: Modern Warfare miễn phí chế độ chơi multiplayer từ 25-27/04/2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thông tin Game Call of Duty: Modern Warfare miễn phí chế độ chơi multiplayer từ 25-27/04/2020

adapham86

Rìu Sắt Đôi
Call of Duty: Modern Warfare multiplayer sẽ được phát miễn phí vào cuối tuần này với một danh sách đặc biệt sẽ có trong phiên bản độc lập của battle royale Call of Duty: Warzone .
Warzone.jpg


Theo Charlie Intel , danh sách phát đặc biệt sẽ hỗ trợ chơi 6v6 và 10v10 trên năm bản đồ:

  • Hovec Sawmill
  • Talsik Backlot
  • Aniyah Incursion
  • Hideout
  • Shoot House

Sự kiện cuối tuần miễn phí sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ PT / tức 1 giờ sáng ngày 25 tháng 4 và kết thúc cùng lúc vào ngày 27 tháng 4. Nếu bạn chưa cài đặt Warzone, bạn có thể tải xuống ngay bây giờ, Lưu ý bản tải xuống ứng dụng khách Warzone độc lập có thể nặng tới 101GB ,Activision đã cảnh báo vào tháng 3 rằng có thể mất vài giờ để hoàn thành, "tùy thuộc vào băng thông, nhà cung cấp dịch vụ, [và] các yếu tố khu vực bổ sung."
 


Bài Viết Mới

Top